<< til forsiden
Emanuel Vigeland Museum

 

 


V E D T E K T E R
for Emanuel Vigelands museum

§1.

Emanuel Vigelands Museum er ved testamente av 28. juni 1946 fra Emanuel Vigeland og ved gavebrev av 2. oktober 1958 fra arvingene etter Emanuel Vigeland overdratt eiendomsretten til Gnr. 35, bnr. 457 i det tidligere Aker med den paa arealet staaende bygning, med inventar og lösöre, nærmere bestemt i testamentet og gavebrevet. Emanuel Vigelands Museum har ved samme gavebrev mottatt av arvingenen tohundreogtjuetusenkroner, hvorav syttitusenkroner skal anvendes etter styrets nærmere bestemmelse til nødvendige reparasjons- og andre arbeider vedrørende museet, herunder drenering og oppsetting av gjerde. Resten av kapitalen - etthundreogfemtitusenkroner - settes av til et driftsfond, hvis kapital ikke kan angripes. Fondsavkastningen brukes til vedlikehold og drift av eiendommen. Mulig overskott av hvert aars avkastning legges til et disposisjonsfond som kan brukes etter styrets nærmere avgjørelse.

§2.

Museets formål er drift og vedlikehold av museet og aa verne pietetsfullt om gaven paa den maate som testamentet og gavebrevet bestemmer, og holde museet aapent for publikum til tider som styret nærmere bestemmer.

§3.

Museet ledes av et styre bestaaende av 3 medlemmer nemling:
1. Maleren Per Vigeland saa lenge han lever og selv önsker aa være medlem av styret. Deretter oppnevner Kirke- og undervisningsdepartementet Emanuel Vigelands datter Maria Vigeland eller yngste sönn Immanuel Vigeland saa lenge de lever og selv önsker.
Siden oppnevnes dette medlem blandt Per Vigelands eller Immanuel Vigelands eventuelle barn eller barnebarn saa lenge disse lever og erklærer seg villig til aa tiltre styret, senere fortrinsvis blandt disses etterkommere som maatte önske aa komme i betraktning og som har de nödvendige kvalifikasjoner for vervet.

2. De övrige 2 medlemmer oppnevnes av Kirke- og undervisningsdepartementet.

3. Styret velger selv sin formann.

§4.

Det er styrets plikt aa sörge for at forvaltningen av museet skjer overensstemmende med bestemmelsene i testamentet og gavebrevet. Med disse forbehold og med de innskrenkninger som inneholdes i disse vedtekter har styret all myndighet og disposisjonsrett over museet.

Styret engasjerer den nödvendige arbeidshjelp.

§5.

Styret holder möte minst en gang om aaret og/eller saa ofte formannen bestemmer det eller det forlanges av et av styrets medlemmer. Formannen innkaller mötene.

§6.

De kontante midler som skal utgjöre driftsfondet , jfr. §1, skal styret anbringe (som for offentlige stiftelser og legatets midler til enhver tid bestemt eller) i inntektsbringende faste eiendommer, förste prioritets pantobligasjoner eller andre sikre verdipapirer.

§7.

Hvis den paa eiendommene staaende bygning ödelegges ved brann eller annen ulykkelig hendelse, bestemmer styret om og i hvilken utstrekning gjenoppbygging skal skje. Dersom forutsetningene i testamentet og gavebrevet ikke lenger kan oppfylles, bestemmer styret hvorledes det fremtidig skal forholdes med museets verdier for best mulig aa bli i overensstemmelse med aanden i testamentet og gavebrevet.

§8.

For museet skal gjelde den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhvertid er fastsatt for offentlige stiftelser. Regnskapet skal hvert aar innsendes gjennom stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Sosialdepartementet.

§9.

Det skal sökes kongelig konfirmasjon paa disse vedtekter.

Oslo, 2. oktober 1958

Per Vigeland
(sign.)

E. Hovstad
(sign.)
Reidar Revold
(sign.)

 

<< tilbake til forrige side